KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

1. Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Veri Sorumlusu

Voi Kafe ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“VOI”) tarafından kişisel verileriniz Kanun uyarınca işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

3.1. Genel Amaçlar

• Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikâyetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz,

• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verilerin paylaşılması ve bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgileriniz,

3.2. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgileriniz işlenmekte, 

3.3. https://www.voi.com.tr/ Alan Adlı İnternet Sitesi (“internet sitesi”) Üyeliğiniz Kapsamında 

• Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, internet sitesine üye girişinin yapılabilmesi amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz,

• Üye olarak internet sitesi üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin
girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz,

• Üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgileriniz,

• Satın aldığınız/ilgilendiğiniz ürünlerle ilgili bildirim gönderilmesi amacıyla, (bildirim tercihlerini dilediğiniz zaman internet sitesinin “………………..” kısmından değiştirebilirsiniz)

• Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi amacıyla internet sitesini kullanım detaylarınıza ilişkin bilgileriniz, (bildirim tercihlerinizi dilediğiniz zaman internet sitesinin “………………..” kısmından değiştirebilirsiniz)

• Ürünlerin gönderilebilmesi ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulması için Kanundan kaynaklı sebeplerle ve ürün siparişlerinizin verilerek tarafınıza ürünlerin ulaştırılması amacı ile adres ve telefon gibi iletişim bilgileriniz işlenmekte,

3.4. Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Halinde

• Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla kimlik, iletişim, alışveriş ve pazarlamaya esas bilgileriniz işlenmektedir. 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz VOI tarafından; internet sitesi üzerinden işlemleriniz, üyeliğiniz veya alışverişleriniz ile internet sitesi üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya elektronik sistemler vasıtası ile alınan Elektronik Ticari İletişim İzniniz çerçevesinde işlenmektedir. 

VOI olarak kişisel verilerinizi; 

 Açık Rızanıza Bağlı Olarak;
Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi için,
Satın aldığınız/ilgilendiğiniz ürünlerle ilgili bildirimlerin gönderilmesi için,

 Sözleşmenin Kurulması Veya İfası İçin Tarafların Veri İşlemenin Zorunlu Olması Sebebine Bağlı Olarak;
Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, internet sitesine üye girişinin yapılabilmesi amacıyla ürünlerin gönderilebilmesi, ürün siparişlerinizin verilerek tarafınıza ürünlerin ulaştırılması için,

 Kanundan ve Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu Gereğince;
Kanun gereğince Mesafeli Satış Sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu unsurları yerine getirebilmek için, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla,

 Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması Sebebine Dayanarak;
Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması için, Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikâyetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla,

 İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması;
Üye olarak internet sitesi üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek için, Üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla, Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi amacıyla 
işleme faaliyetinde bulunmaktayız.  

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

VOI olarak kişisel verilerinizi;

• Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla VOI’nin iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile), 

• İnternet sitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,

• Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair
yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

• Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, VOI tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

6. Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu aydınlatma metninin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle VOI’ye başvurarak,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

7. İletişim

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak  VOI’nin  söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresi olan ………………………………. e-posta adresine sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan,  ………………………………. KEP adresi üzerinden veya VOI’nin aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.).

Adres:  

Telefon: