Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Veri Sorumlusu

VOI KAFE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“VOI”) tarafından https://www.voi.com.tr/ alan adlı internet sitemiz üzerinde yer alan çeşitli izleme vasıtaları ve dış tedarik işlemleri ile kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmektedir. İnternet sitesi üzerinde yaptığınız hareketlere bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizi işbu Gizlilik Politikası (“Politika”) kapsamında bulabilirsiniz. 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

2.1. Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ifade edilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak, fiziken ve elektronik ortamda, VOI müşterisi olmanız nedeniyle, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanabilmektedir. Toplanan ve izlenebilen kişisel verilerinizin niteliğine göre işleme amaçlarını sıralamamız gerekirse;
İnternet sitemiz üzerinden verilen siparişlerin tesliminin sağlanması amacıyla üyelik bilgileri (ad soyad, e-posta adresi, adres, telefon numarası vb.) 

İnternet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili veriler (İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adresiniz, web tarayıcısı türü, gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi veriler) ,
İnternet sitemiz üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili veriler VOI tarafından; internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve böylece siteyi kişiselleştirerek ziyaretinizi daha verimli hale getirmek 
amaçlarıyla işlenmektedir.

2.2. Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle; VOI tarafından VOI vasıtası ile; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve bu Politika’nın 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

2.3. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5/2-c ve 5/2-e. maddeleri uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, VOI’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında VOI tarafından açık rızanız alınmaksızın işlenebilmektedir. Sizin açık rızanıza binaen Kanun’un 5/1. maddesi uyarınca işbu Politika’nın 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, bu Politika’nın 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, tedarikçilere ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve bu Politika’da yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Korunması

Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmekteyiz. Bu konudaki yükümlülüğümüz doğrultusunda veri işleme politikalarımızı belirli aralıklarla güncellemekteyiz. Kişisel verilerinizin kaybı, yanlış kullanımı ve değiştirilmesini engelleyici gerekli önlemler alınacaktır. Buna karşın, şifrenizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzda olup şifrenize bilgi ve onayınız olmadan erişememekteyiz.

5. İnternet Sitemizde Çerezlerin Kullanımı

Yukarıda belirtilen https://www.voi.com.tr/ alan adlı internet sitemizde çeşitli çerezler kullanmaktayız. Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde internet sitesinin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Bu dosya tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilmekte, böylelikle web sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlamakta ve takip etmektedir. Bilgisayarınızın sabit diski üzerinde kaydedilmek üzere size çerez gönderebileceğimizi ve bu çerezlerden edineceğimiz bilgileri, internet sitemizin yönetimi ve sitenin kullanılabilirliği artırma amaçlı kullanabileceğimizi ifade ederiz. Bununla birlikte, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilecektir. Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye internet sitemizde bulunan Çerez Politikası’ndan erişebilirsiniz. Çerez politikalarını kabul etme zorunluluğu bulunmamakla birlikte çerezlerin kabul edilmemesi halinde; internet sitemiz ve diğer çerez kullanan internet sitelerinin işlevselliğinin azalacağını bilginize sunarız. 

6. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politika’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle VOI’ye başvurarak,
• Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz. 

7. İletişim

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak VOI’nin söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan ………………………………. e-posta adresine sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan,  ………………………………. KEP adresi üzerinden veya VOI’nin aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.).
Adres:   
Telefon: